OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

1     Organizatorem programu lojalnościowego jest: Małgorzata Pacholec Instytut Kobiecego Piękna, ul. Ks. P. Ściegiennego 50a; adres mail: instytutkobiecgopiekna@wp.pl
2     Program lojalnościowy/Program - działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia przystąpienia do Programu Lojalnościowego i prowadzony jest na czas nieoznaczony.
3 Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
4      Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
5      Konto Uczestnika - indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem https://medispa.versum.com/account/sign_in., na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
6      Stan konta - ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
7      Nagroda - usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 1 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

 

UCZESTNICTWO

 

1      Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
2      W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
3      Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
4      Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
5      Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
6      Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
7      Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 

1      Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2      Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
3      Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
4      Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
5      W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
6      Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
7      Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
8      Punkty w Programie Lojalnościowym nie sumują się z innymi promocjami, chyba, że, w poszczególnych przypadkach, Organizator postanowi inaczej.
9     Punktami w Programie Lojalnościowym nie będą nagradzane zabiegi medycyny estetycznej, chyba, że w poszczególnych przypadkach Organizator postanowi inaczej.

 

 

ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

 

1      Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
2      Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania znajduje się na stronie Programu.
3      Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
4      Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
5      Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6      Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
7      Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1      Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
2      Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, data urodzin.
3      Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
4      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
5      Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1      W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
2      Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3      Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4      Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
5      Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następującą aktywność:
* Przystąpienie do programu lojalnościowego – 20 pkt.
* Zakup usług (Transakcja) – Każde 100zł wydane  na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 10 pkt.
* Zakup towarów (Transakcja) – Każde 50 zł  wydane na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora  5 pkt.
* Skuteczne Polecenie Organizatora - 30 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
e      Z okazji urodzin - 20 pkt.
f       Napisanie opinii-30 pkt.
g      Publikacja komentarza - 10 pkt.